۱۳۸۹ تیر ۲۱, دوشنبه

راست بگو با کی کجا رفته بودی

«اومدم سر کوچتون، دم خونتون، خونه نبودی * بگو بگو راست بگو بگو باکی کجا رفته بودی»
یعنی بی اعتمادی و دیکتاتوری و نا برابری بین حقوق زن و مرد و عدم آزادی های فردی تو این یک بیت موج میزنه!