۱۳۸۹ تیر ۱۳, یکشنبه

این چنین فجیع. آن چنان عظیم.

ساده است.
هر کدام فقط و فقط ریگکی خرد را تصور کرده بودند.
این چنین فجیع، زیر آن چنان عظیم - تخته سنگی مردند.