۱۳۸۹ اردیبهشت ۴, شنبه

جوان مرد

جوان مرد، لای شیرازه کتاب تاریخ له می شود.
آن جایی که نه دیده می شود و نه خوانده.
آن جایی که صفحات مصور الوان کتاب تاریخ را صاف نگه می دارد.
آن جا.