۱۳۸۹ اردیبهشت ۵, یکشنبه

باد شب بارانی اردیبهشت

کاسه ی ماست و پرک های گل بنفشه ی خشک شده بر روی اش، موسیقی، پنجره ای باز.
و باد شب بارانی اردیبشهت.
من و اتاقی تاریک.
زندگی شاید به همین سادگی چراغانی شود.