۱۳۸۹ فروردین ۱۹, پنجشنبه

نَهضت

از واژگان پر استفاده در بین سال های چهل و پنج تا شصت، می توان از واژه «نهضت» یاد کرد. که در بعضی موارد برای تاثیر بیشتر با تلفظ «نَهضت» به کار می رفت. در موارد گوناگون، جایی «نهضت» باید حفظ می شد، جایی ادامه می یافت، جایی ایجاد می شد، جایی شناخته می شد و الخ.
در اکثر موارد متکلم وحده ای بود که از «این نهضت» صحبت می کرد و مستمعینی که هر کدام تصوری از آن در ذهن شان داشتند.