۱۳۸۹ فروردین ۱۱, چهارشنبه

سیلی روزانه

هر کس یک نیاز روزانه دارد به «سیلی خوردن» و «سیلی زدن». آدم حسابی، صبح به صبح می رود جلوی آینه، دو سه تا سیلی آبرومند به خودش می زند، بعد می رود پی کار روزانه اش.
می زند و می خورد، تا بقیه روز نخورد و نزند.