۱۳۸۸ بهمن ۱۸, یکشنبه

بی ادویه

مزه مزه ات می کنم.
مزه ساده و بی ادویه ات؛
... خالصم میکند.