۱۳۸۸ مرداد ۲۰, سه‌شنبه

دزد نگرفته

با دوستم راجع به مسئله ای صحبت می کردیم ، حرفمان به آنجا رسید که من گفتم : دزد نگرفته پادشاه است.
راننده تاکسی که تا آن موقع ساکت بود توی آینه نگاه کرد و با لحن جدی گفت : نه آقا جان ؛ پادشاه، دزد نگرفته است!