۱۳۸۸ مرداد ۲۰, سه‌شنبه

بنفش

بنفش ، آن هم نه از این بنفش‌های معمولی که این روز‌ها هر کجا می توان پیدایشان کرد.
بنفش هم بنفش‌های قدیمی‌.
هر چیز قدیمی اش خوب است ، بنفش که جای خود.
یادم می آید آن زمان بنفش بود ، اندازه ی یک گردو ، بلکاً یک سیب ؛ شاید هم بزرگ تر ، بنفش بود ها!
...
این روز‌ها همه چی‌ همین طور شده.
. . . بله ، شما بنفش ندیدید ، اینی که به شما می گویند بنفش است ، نارنجی هم نیست .
نارنجی که خوب است ، ‌ای کاش حداقل نارنجی بود ، این بنفش.