۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۲, یکشنبه

تخت، هرزه بود

تخت، هرزه بود.
بعد از تو، فرصت طلبانه، هم آغوشی مرا می طلبید به خواب.
او باکره ماند؛ من هم.