۱۳۸۹ فروردین ۲۸, شنبه

خسته تر از این صحبت ها

سه دقیقه، سه ساعت، سه روز، یا حتی سه هفته برنامه ریزی می کنی برای انجام کاری؛ توی سی ثانیه اول انجام اون کار به این نتیجه می رسی که «خسته تر از این صحبت هایی».
تنبل ها می دانند چه می گویم.