۱۳۸۸ اسفند ۲۴, دوشنبه

بی خدایی

تا حالا فکر می کردم روزگار «بی خدایی» به خاطر لحظات دشوار زندگی، که در آنها ممکن است احساس دلتنگی کنی سخت است. حالا فهمیده ام در این کیفیت، لحظات شادی زندگی برت سخت تر می گذرد. شاید از آن بابت که خدایی برای شکر کردن نداری.