۱۳۸۹ فروردین ۲۶, پنجشنبه

خانواده ی ورزش دوستان و پی گیران جریانات دنیای ورزش

از ورزش دوستی و پی گیری جریانات دنیای ورزش، در خانواده ام اگر بخواهم برای تان بگویم، به همین بسنده می کنم که مادرم هنوز از ما می پرسد: «اسم کوچیک این (علی دایی) چیه؟». والبته ما همه می دانیم که «علی دایی» خودش اسم کوچک طرف است.